Tham quan nhà máy

Máy cắt

cutting machine-1
cutting machine-2
cutting machine-7
cutting machine-5
cutting machine-6
cutting machine-4

Máy đánh dấu

marking machine-2
marking machine-5
marking machine-1
marking machine-3
marking machine-7
marking machine-4

Máy hàn

welding machine-1
welding machine-2
welding machine-4